Právní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na společnost Ontex BV, založenou a existující podle belgického práva se sídlem na adrese Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgie, a zapsanou v rejstříku právnických osob (KBO) pod číslem 0419.457.296, a na všechny její přidružené společnosti* (dále jen „Ontex“), které kontrolují a využívají osobní údaje („osobní údaje“) v rámci svých obchodních operací („podnikání“).

Společnost Ontex si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nebo změnit. Revidované prohlášení o ochraně osobních údajů se použije ode dne zveřejnění revidovaného prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách společnosti Ontex www.ontexglobal.com. Nezapomeňte prosím pravidelně kontrolovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se seznámili s jeho nejnovější verzí.

* Přidruženými společnostmi se rozumí jakákoli společnost ovládaná, kontrolující nebo pod společnou kontrolou společnosti Ontex BV, přičemž kontrolou se rozumí vlastnictví alespoň 50 % jejích podílů / akcií.  Seznam všech subjektů společnosti Ontex najdete v naší výroční zprávě na našich webových stránkách ontex.com

Shromažďování osobních údajů: účel

Společnost Ontex v rámci své činnosti shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro různé účely:

 • Kontaktování a navazování obchodních vztahů s (potenciálními) zákazníky, kterými mohou být společnosti nebo jednotliví pacienti či jejich opatrovatelé, a efektivní vyřizování jejich požadavků;
 • Přímý marketing (potenciálním) zákazníkům;
 • Nábor a zaměstnávání zaměstnanců a zajištění optimálního pracovního prostředí;
 • Právní požadavky a audity;
 • Spolupráce s vládou nebo příslušnými orgány a dodržování jejich požadavků;
 • Výzkum, vývoj a testování nových produktů;
 • Kontaktování a navazování obchodních vztahů s poskytovateli služeb a zboží nebo jinými obchodními partnery třetích stran;
 • Kontaktování vlastních investorů a potenciálních investorů;
 • Řádná správa vlastního majetku.

Pokud jsou důvodem shromažďování osobních údajů podrobnější účely, vydává společnost Ontex zvláštní zásady ochrany osobních údajů, které se jimi zabývají přesněji. Tyto zásady ochrany osobních údajů lze v každém případě nalézt na webových stránkách společnosti Ontex, na které se v nich odkazuje.

Shromažďování osobních údajů: právní základ

Právní základ společnosti Ontex pro shromažďování a zpracování osobních údajů závisí na účelu shromažďování, kterým je: (i) oprávněný zájem za účelem zajištění obchodní interakce se zákazníky, dodavateli nebo jinými obchodními partnery třetích stran, jakož i s investory a za účelem správy majetku společnosti Ontex (ii) plnění smlouvy se zákazníky, dodavateli, jinými obchodními partnery třetích stran a zaměstnanci, (iii) plnění svých zákonných povinností v různých oblastech, včetně (v případech, kdy jsou vyžadovány údaje o zdravotním stavu zaměstnanců), zákonných požadavků v oblasti sociálního zabezpečení a pracovního práva, (iv) provádění vědeckého výzkumu a (v) (výslovný) souhlas v případech, kdy je to nutné, jako je například zasílání sdělení přímého marketingu, určité interakce se zákazníky z řad pacientů (v rámci podnikání B2C) za účelem zajištění dodávek svých produktů atd.

Uchovávání a mazání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou na základě účelu, pro který jsou tyto osobní údaje shromažďovány.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost Ontex nikdy neposkytne osobní údaje třetím stranám pro druhotné nebo nesouvisející účely, pokud není v okamžiku shromažďování údajů uvedeno jinak.

Společnost Ontex může sdílet osobní údaje s třetími stranami, pokud je to nutné pro dosažení výše uvedených účelů.

To může zahrnovat předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako Evropský hospodářský prostor. Společnost Ontex přijala a bude i nadále přijímat vhodná ochranná opatření, aby osobní údaje podléhaly odpovídající úrovni ochrany v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů pro výše uvedené účely. Patří mezi ně implementace vzorových doložek EU, požadavek, aby třetí strany měly odpovídající ochranu, firewally, hesla atd.

V případě potřeby mohou být osobní údaje zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, regulačním nebo jiným vládním institucím nebo třetím stranám, pokud je to nezbytné nebo žádoucí pro splnění zákonných a regulačních povinností a požadavků nebo pro výše uvedené účely.

Přístup k osobním údajům

Společnost Ontex umožňuje přístup osobám přejícím si zkontrolovat osobní údaje, které o nich společnost zpracovává, a/nebo opravit případné nepřesnosti, jež mohou obsahovat. K tomuto přístupu stačí jednoduchá žádost podaná na gdpr@ontexglobal.com. Několik webových stránek, které společnost Ontex provozuje, navíc poskytuje přímou možnost na přání osoby získat přístup ke svým osobním údajům, zkontrolovat je, opravit nebo vymazat.

Vaše práva jako datového subjektu

GDPR a jeho prováděcí právní předpisy vám dávají několik práv pro správu vašich osobních údajů. Tato práva jsou:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost Ontex uchovává.
 • právo požadovat opravu, omezení nebo vymazání těchto osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje, které jste předali společnosti Ontex, si můžete vyžádat zpět ve strojově čitelném formátu.
 • Pokud se domníváte, že společnost Ontex s vašimi osobními údaji zachází nesprávně, máte rovněž právo podat stížnost. Hlavním úřadem pro ochranu údajů společnosti Ontex je belgický úřad pro ochranu údajů (be), na který se můžete v takovém případě obrátit. Máte také právo kdykoli podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je zaslat jednoduchý e-mail s uvedením své žádosti na adresu gdpr@ontexglobal.com.

Společnost Ontex si velmi váží vašeho soukromí a žádá vás, abyste nás v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se používání vašich osobních údajů nejprve kontaktovali prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy.

Zabezpečení informací

Společnost Ontex zavedla tržně odpovídající technologické a provozní bezpečnostní standardy, aby ochránila všechny osobní údaje shromážděné podle výše uvedeného před ztrátou, zneužitím, změnou nebo zničením. Tyto osobní údaje (a další důvěrné údaje) byly zařazeny do kategorií důvěrnosti a na jejich základě byla zavedena ochranná opatření. V případě, že by jejich zpracování mohlo vést k vysokému riziku pro osoby, jejichž osobní údaje byly shromážděny, bylo provedeno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (které je průběžně aktualizováno).

Ochrana soukromí dětí

Společnost Ontex chápe důležitost ochrany soukromí dětí v interaktivním online světě i ve světě skutečném. Zásadou společnosti Ontex je záměrně neshromažďovat nebo uchovávat osobní údaje osob mladších 13 let. Nicméně u některých výrobků společnosti Ontex (dětské pleny a výrobky pro péči o dítě) může být nezbytné, aby společnost Ontex obdržela určité osobní údaje dětí (fotografie, jméno, datum narození kojenců). K získání těchto osobních údajů a jejich použití je nutný výslovný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Omezení odpovědnosti

Společnost Ontex přijímá veškerá přiměřená opatření k zajištění důvěrnosti osobních údajů, které shromažďuje. Pokud se společností Ontex komunikujete prostřednictvím webových stránek nebo poštou, měli byste si být vědomi toho, že přenos osobních údajů prostřednictvím internetu nebo e-mailu není nikdy bez rizika. V maximálním rozsahu povoleném zákonem proto souhlasíte s tím, že případné přímé nebo nepřímé škody, které by vám mohly vzniknout v důsledku nezákonného nebo neoprávněného použití osobních údajů třetími stranami, které k tomu nemají oprávnění, nemohou být nikdy přisuzovány společnosti Ontex ani od ní vymáhány.

Kontaktní údaje

Dotazy, připomínky a obavy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete zasílat prostřednictvím gdpr@ontexglobal.com.

nejoblíbenější benefity

až 30.000 Kč odměna za doporučení

13. a 14. mzda

18.000 Kč náborový příspěvek na vybrané pozice

dotované stravování / stravenky