PRAVIDLA PRO FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE ONTEX

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky pro facebookové soutěže společnosti ONTEX CZ s.r.o. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedených soutěží ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je ONTEX CZ s.r.o., se sídlem: Vesecko 491, Daliměřice, 511 01 Turnov, IČ: 44564422, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 14748 (dále jen „vyhlašovatel“).

1.2. Organizátorem soutěže je společnost LCG New Media s.r.o., IČ: 05950660 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 273595 (dále jen „organizátor“).

2. Místo konání a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 30.6. 2021 do 14.7. 2021 (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1. Účastníkem soutěže se můžou stát pouze zaměstnanci vyhlašovatele zaměstnání v době trvání soutěže.
3.2. Soutěže se může účastnit každý soutěžící pouze jednou pod svým vlastním facebookovým profilem. Soutěžící musí být uživatelem sociální sítě Facebook a mít po celou dobu konání aktivní svůj facebookový profil a splnit zároveň pravidla soutěže (dále jen „účastníci“). Účastníci musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a Instagram uvedená na https://www.facebook.com/policies

4. Průběh soutěže – Facebook

4.1. Účastník se do soutěže na Facebooku zapojí tak, že v době 30.6. – 14.7. 2021 na Facebook stránce Ontex (Turnov) (https://www.facebook.com/ontexturnov) přidá komentář, s odpověďmi na 5 uvedených otázek, na soutěžní příspěvek zveřejněný 30.6. 2021.

5. Výhry, určení výherců, podmínky získání výhry

5.1. Výhrou v této soutěži jsou vždy uvedeny společně s vyhlášením soutěže na facebookovém profilu. Konkrétně se jedná o: 3 vylosované výherce – první obdrží poukaz na 6ti Chodovou večeři pro 2 osoby do Liberecké restaurace, druhý obdrží 3x poukaz v hodnotě 100kč, třetí obdrží 2x poukaz v hodnotě 100kč.
5.2. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, nebo výměnou za zboží. Výhry budou k vyzvednutí na následujících adrese: Vesecko 491, Daliměřice, 511 01 Turnov
5.3. V případě, že se výhercem stane osoba, která není zaměstnancem vyhlašovatele, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.
5.4. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že vyhlašovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
5.5. Vítěz soutěže bude vylosován prostřednictvím náhodného výběru. Vítěz bude vylosován nejpozději 6.8. 2021.

6. Kontaktování výherců

6.1. Není-li uvedeno jinak, bude vítěz soutěže oznámen do 2 pracovních dnů od vylosování na facebookovém profilu Ontex (Turnov). Zároveň bude výherci odeslána informační zpráva na Facebooku prostřednictvím soukromé zprávy.
6.2. Výherce je povinen do 4 dnů od odeslání informační zprávy vyhlašovatelem zaslat vyhlašovateli potvrzení, že výhru přijímá. Pokud výherce nepotvrdí přijetí ve stanovené lhůtě, propadá výhra ve prospěch vyhlašovatele.
6.3. V případě, že se vyhlašovateli nepodaří výherce kontaktovat, případně se mu nepodaří výhru předat dle ustanovení těchto pravidel, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele a vyhlašovatel si následně v takovém případě vyhrazuje právo vybrat nového výherce nebo si výhru ponechat.
6.4. Výherce je povinen si výhru vyzvednout fyzicky na adrese uvedené v bodu 5.2. Žádná z výher nemůže být zaslána poštou či elektronicky.

7. Všeobecná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7.2. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří splnili úkol po datu ukončení soutěže.
7.3. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří nezodpověděli všech 5 otázek, nebo je zodpověděli chybně.
7.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Změna podmínek soutěže bude vyhlášena na facebookovém profilu Ontex (Turnov). Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
7.5. Vyhlašovatel soutěže ani organizátor neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce vyhlašovatel reklamační řízení se zasílatelem.
7.6. Vyhlašovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v akci či s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhru nelze reklamovat.
7.7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na facebookovém profilu Ontex (Turnov). Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
8. Soutěže publikované na této platformě nejsou nikterak sponzorované, spravované nebo přidružené k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

9. Ochrana osobních údajů, licence

9.1. S účastí v soutěži je spojeno zpracování osobních údajů.
9.2. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ONTEX CZ s.r.o., se sídlem: Vesecko 491, Daliměřice, 511 01 Turnov, IČ: 44564422, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 14748.
9.3. Poskytnutí údajů účastníka je dobrovolné, avšak jejich zpracování v rozsahu jméno a příjmení (přezdívka) uvedené na facebookovém profilu účastníka, je nezbytné pro účely účasti v této soutěži. Právním titulem pro zpracování osobních údajů účastníka je plnění smluvního vztahu, který vzniká na základě splnění úkolu podle zadání, což se považuje za nabídku na uzavření smlouvy mezi ním jako žadatelem o zapojení se do soutěží vyhlášených vyhlašovatelem. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze za účelem zajištění jeho účasti v soutěži a za účelem vyhodnocení výsledků soutěže.
9.4. Pokud se účastník stane výhercem soutěže, budou zpracovávány rovněž jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail, které budou zpracovány za účelem kontaktování výherce a předání výhry.
9.5. Údaje účastníka budou zpracovány automatizovaně v elektronické databázi prostřednictvím prostředků výpočetní techniky.
9.6. Správce pověřil zpracováním osobních údajů: společnost LCG New Media s.r.o., IČ: 05950660 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 273595, která je zároveň příjemcem osobních údajů účastníka.
9.7. Osobní údaje účastníka budou pro účely popsané v bodě 9.3. zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže. Pokud se účastník soutěže stane výhercem, budou jeho osobní údaje podle bodu 9.4. zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k předání výhry a podle bodu 9.5. po dobu 2 let v souladu se zákonným požadavkem na sledovatelnost přípravku.
9.8. Účastník má následující práva:
– Právo na přístup k údajům o něm zpracovávaným a na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
– Pokud se účastník domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména pokud jsou údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce (tzn. společnost) nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu takového stavu (zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací). Závadný stav bude bez zbytečného odkladu odstraněn.
– Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
9.9. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů a/nebo souhlasu účastníka nebo v případě, že se účastník rozhodně uplatnit svá práva může kontaktovat správce prostřednictvím následujících kontaktních údajů: společnost ONTEX CZ s.r.o., se sídlem: Vesecko 491, Daliměřice, 511 01 Turnov, IČ: 44564422, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 14748.
9.10. Účastí na akci uděluje účastník vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, případně i fotografie a všech jím poskytnutých materiálů v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem v souvislosti s uvedením seznamu výherců. Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že je vyhlašovatel oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech vyhlašovatele bezplatně po dobu 2 let od skončení této soutěže.